مرتضی امیری اسفندقه

به گزارش ایرنا "امیری اسفندقه" در وبلاگی بنام "ارکین"، نوشته است، درجواب غزلی که خرداد 76 برای خاتمی سروده بودم :
تا بدانستمی زدشمن دوست
زندگانی دوبار بایستی
این قطعه "شعر قطعه واره 7 " این شاعر است که اینگونه آغاز می شود:
خاتمی را به فصاحت غزلی گفتم ناب
که نشانش همه جا و به همه کس بدهد
قیدکردم :نه توشاهی و نه ما شاعر مدح
تا مبادا صله ام جامه اطلس بدهد
کرده بودم به غزل یک دو کَرَت بیدارش
نکند تکیه به او هرکس و ناکس بدهد
**
دیده بانِ شرف و شوکت ایران باشد
خبراز فتنه ی این سقفِ مُقرنس بدهد
دشمنان را به حوادث ،چه صعود و چه نزول
نه مقدس بدهد فیض و نه اقدس بدهد
نقش ایمان و وطن در نظرش باشد پاک
سرو جان برسرِ این نقش مقدس بدهد
**
نه که بیگانه شود با وطن و حرمت دین
تای تقوا بگذارد به زنان دس بدهد
دست دادن به غزالان نه گناهی ست بزرگ
دست ترسم بدهد پا و به کرکس بدهد
نوجوانان وطن را به خیابان بکشد
هدیشان مخمصه در مخمصه محبس بدهد
**
طبع من از غزل گفته پشیمان شده است
برسانید به او: شعر مرا پس بدهد

مرتضی امیری اسفندق

/ 4 نظر / 76 بازدید
حمید

[دست] [مغرور] [تایید]

ابراهیم

آسمـــــانـــــی دوستـــت دارم نمیفهمی چرا ؟ آنـــــچنـــــانی دوستــت دارم نمیفهمی چرا ؟ نه یکـــــی دو مـــــاه و ســال و قرن عصر جـــــاودانی دوستـــــت دارم نمیفهمی چرا ؟ تا بـــــه کـــــی در بـــــی خیـــالی غرقه ای کاش ، دانــــی دوستت دارم نمیفهمی چرا ؟ نه تو خود « عذرا » و من هم « وامقم »؟ وامـقـــــانی دوستـــت دارم نمیـفهمی چرا ؟ می شـــــوم مـــــن بـــــی تــو از قالب تهی چون تو جانی دوستت دارم نمیفهمی چرا ؟ در زمیـــــنی ؟ آسمـــــانی ؟ هـــــر کــــجا لامــــکانی ؟ دوستت دارم نمی فهمی چرا ؟ تو گمـــــان داری کـــــه مـــــن از بهر یک کامرانی دوستت دارم ؟ !!! نمیفهمی چرا ؟ انتـــــهای انتـــــــهــــای انتـــــهای آرزوی عاشقـــــانی ، دوستت دارم نمیفهمی چرا ؟ آسمـــــانـــــی دوستـــت دارم نمیفهمی چرا ؟ آنـــــچنـــــانی دوستــت دارم نمیفهمی چرا ؟

مرتضی

بسیار زیبا و بسیار بجا گفته است. آفرین بر این شاعر متعهد.